Water en groen

Wat is het?

Het klimaat is aan het veranderen. De belangrijkste effecten van klimaatverandering zijn hitte, droogte, meer neerslag en een hogere zeespiegel. Ook de biodiversiteit in de gemeente neemt af.  

Waarom is het belangrijk?

De gemeente houdt bij het beheren van openbaar groen rekening met klimaatverandering. Hierbij is er aandacht voor het gebruik van een soortenrijke inheemse beplanting, waardoor droogte en hittestress verminderen. 

Om Nederland voor te bereiden wordt er gekeken hoe de leefomgeving op het veranderende klimaat kan worden aangepast. Die aanpassing noemen we klimaatadaptatie. Rijk, provincie, gemeente(n) en waterschap hebben de gezamenlijke ambitie dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. 

In de vervolgstap voerden de gemeenten gesprekken met belanghebbenden over mogelijke oplossingen om risico’s te beperken. Inzichten uit deze dialoog zijn verwerkt in de gezamenlijk vastgestelde Strategie Klimaatadaptatie Westfriesland 2050. Hierin spreken wij als regio onze ambitie uit en beschrijven we de weg daarnaartoe. Ook stelden zij een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie op. Daarin staan de acties die de gemeenten in de periode 2021-2025 uitvoeren. Zo groeien we naar een klimaatbestendige regio in 2050. De volledige rapportage van dit proces is online beschikbaar en vind je hier

Wat kan ik zelf doen?

Voor het stimuleren van de biodiversiteit kun je bij het beplanten van je tuin rekening houden met de natuur. Veel insecten zijn afhankelijk van bloemen en planten die hier van nature thuishoren en veel dieren zijn weer afhankelijk van die insecten. Ook kun je rekening houden met wateroverlast en zorgen dat water kan worden vastgehouden. Dat kan al met een simpele regenton, maar ook het vervangen van tegels door groen helpt om water vast te kunnen houden.

Natuurlijk inrichten houdt in dat je de inrichting van je tuin zo natuurlijk en duurzaam mogelijk maakt, om als leefgebied voor de lokale flora en fauna te dienen. Dit komt de biodiversiteit ten goede en maakt je tuin beter bestand tegen hitte en overvloedige regenval. 

- Inspiratiemagazine Bouwen met natuur